Wednesday, July 29, 2009

Greenhouse Gas Emission Data on Google Maps // link // The Map Collection


The United Nations Framework Convention on Climate Change secretariat has cooperated with Google and the Danish government as hosts of COP 15 to display official UNFCCC greenhouse gas (GHG) emissions data for Annex I Parties using Google Maps. The Maps are now online and can be accessed on the UNFCCC GHG data interface. Users can select on a world map total national GHG emissions/removals as well as emissions/removals from various sectors; absolute numbers (in Gg CO2 equivalent); or relative changes in emissions (in per cent compared to the base year level). Information is provided for all sectors (such as energy, agriculture, etc) and for the major sub-sectors (such as transport within the energy sector). By gas, the data cover aggregate GHGs, CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs and PFCs.

Link to the world map total national GHG emissions/removals

Saturday, July 4, 2009

Seismograph City


The exhibition Seismograph City is open from June to September this summer in Hamburg. Our project, Nordhavnen / Excentral Park - Edge Dynamics is exhibited together with other projects under the title Sustainable Strategies in Dialogue.
The Exhibition is a part of Hamburger Architektur Sommer, the programme can be downloaded here: RAUM IN DER ZEIT - Hamburg im Fluss

The universal city defines itself not only as the catalyst of cultural, social, economic and ecological processes, but also as the seismograph of global developments. Never before has there been such consensus between politicians and the public on the question of how we can innovatively and constructively improve our living environment. Given global challenges to develop sustainable strategies in architecture and urban design, the architectural profession assumes a significant role and responsibility. This exhibition and catalogue present a diverse spectrum of buildings in various stages of development and completion as well as visionary designs which address sustainable strategies in the context of current architectural and urban developments worldwide. Selected projects provide an exciting insight (not overview) into current planning in the city of Hamburg, as well as a fascinating and rather surprising collection of projects, designs and visions which excite our imaginations, give us strength, motivation and which hopefully inspire us to further examine themes of sustainability.

org Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und UmweltMo bis Sa 11-18 Uhr, Fr 11-20 Uhr@ Hamburg, Deichtorcenter, Oberbaumbrücke 1

Friday, July 3, 2009

PLAN # 3-4 2009

Three of our projects are mentioned in the latest issue of PLAN - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling.

John Pløger refers in his Article, Ambivalens og etos - forskjeller og likheter i byplanlegging i Norge og Danmark, to The Game of Tromsø and The Year of Urban Development (BYÅR05) as some of the more "spectacular" experiments in norwegian planning, with reference to our paper Openness and experiment.

Hanne Bertnes and Aasne Haug uses the Nordhavnen competition as a case in the article Et møte med dansk planmiljø.
"Hvordan sikres intensjonene i en god plan? Er det i styrkeforholdet mellom offentlig ansvarlighet og private investorer man finner svaret, eller er det mer i prosessen og mindre i selve svaret?
De tre vinnerne etter første runde i Nordhavnen hadde ulike svar på akkurat dette. Mens de to danske prosjektene la opp til en "tradisjonell" planstrategi der planen definerer de fysiske strukturer, satset det norske vinnerbidraget på en prosessbasert planstrategi, der viktige offentlige strukturer defineres, men der fremtidens fysiske omgivelser defineres suksessivt med utviklingen. Denne tankemåten erkjenner at vi ikke vet hva fremtidens samfunn trenger, men er samtidig mer krevende for planleggere og utviklere som ønsker forutsigbarhet."

"How to secure the intentions of a good plan?
The three winning concepts in the Nordhavnen competition had different answers to this question. While both the danish projects presented a 'traditional' planning strategy where the plan defines the physical structures, the norwegian winning proposal went for a process based planning strategy, where important public structures are defined, but where the physical surroundings of the future are defined successively with the development. This thinking recognizes that we do not know what tomorrow's society needs, but is at the same time more challenging for planners and developers who wish predictability."

Ny milepæl på veien fra Rio? // ARKITEKTNYTT

Jan Carlsen har intervjuet Knut Eirik, Marius Nygaard og Harald N. Røstvik om Cop 15. med utgangspunkt i Excentral Park - Edge Dynamics.

Det er trolig at byenes skjebnefellesskap får spesiell omtale på konferansen, et nytt sivilisasjonsprosjekt som inkluderer medvirknings- og demokratiaspektene. I tillegg kommer alternative energiformer garantert til å bli viktige, mener Dahl
...
Arkitekt Marius Nygaard, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, har deltatt i professor Bente Klevens lærerteam for studentene på andre årstrinn.
– Kurset brukte konkurranseutkastet til 70°N arkitektur og Dahl & Uhre for Nordhavnen i København som byøkologisk rammeverk for oppgaven, forteller Nygaard. – Studentene tegnet et besøkssenter med biologisk mangfold og økologi som tema. Slik ble studentenes arbeid indirekte knyttet til oppkjøring mot COP 15-konferansen.
...
...vår profesjon har makt til å forandre mye. Derfor må arkitekt- og byplanutdannelsen styrkes med hensyn til bærekraft. Politikerne klarer ikke jobben alene – det demonstrerer de hver dag. Naturen kommer til å skake oss voldsomt hvis vi ikke ser alvoret i klima- og energisituasjonen, avslutter arkitekt Harald N. Røstvik.

Les hele intervjuet her: Ny milepæl på veien fra Rio? ARKITEKTNYTT
Se også: ARKITEKTNYTT om æresprisen til Knut Eirik

Thursday, July 2, 2009

Red den intakte natur før alt andet // Link // Kronik - Politiken

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Afd. for Vildtbilogi og Biodiversitet, Aarhus Universitet og Hans Henrik Bruun, docent ved Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet har skrevet en viktig og innsiktsfull tekst om sårbarhet og naturforvaltning. Her kommer noen utdrag fra kronikken:

"....Omsat til naturforvalterens sprog lyder brandmandens lov således: Først må man redde den natur, som endnu ikke er ødelagt. Dernæst gælder det om at fjerne de negative påvirkninger fra den øvrige natur, som er under ødelæggelse. Når tilstanden i den bestående natur er gunstig, kan det give mening at etablere ny natur.Desværre har denne enkle lov aldrig vundet indpas blandt beslutningstagere højere oppe i systemet. Om det skyldes at beslutningstagerne ikke kan overskue den vilde naturs kompleksitet, eller ganske enkelt foretrækker at klippe snore ved indvielser af ny natur, kan være svært at afgøre. Men det er et spørgsmål værd, om de begrænsede midler, der afsættes til naturformål, bruges omkostningseffektivt, når brandmandens lov vendes på hovedet....
....Næringsstofferne forvilder sig ud i naturen fra landbrug og afbrænding af fossile brændstoffer. Kvælstof kommer via luften, og kvælstof og fosfor transporteres også ud i naturen med drænvandet fra de dyrkede marker. Det er velkendt, at næringsstofferne slukker lyset og skaber iltsvind i søer, fjorde og lavvandede havområder, men næringsstofferne ødelægger også levestederne på land.
Effekten kan synes knap så dramatisk på land. Her ligger fuglene ikke med bugen i vejret og gisper efter luft, men tabet af nøjsomhedsplanter, sommerfugle, vilde bier, rensdyrlaver og svampe er ikke desto mindre voldsomt. De vilde dyr, planter og svampe har aldrig tidligere i evolutionens lange historie været udsat for et lignende tæppebombardement med næringsstoffer....
....Vi vil vove den påstand, at det frem for at etablere ny natur på dyrkede marker og gødskede enge vil være langt mere omkostningseffektivt at:
• Udvide arealet med urørt skov i Danmark ved at standse den forstlige drift i eksisterende skove.
• Sikre græsning af eksisterende naturområder i Danmark, som i dag henligger uden græsning, både skove og lysåbne naturtyper.
Beskytte eksisterende naturområder mod næringsforurening ved at udlægge dyrknings- og gødningsfrie bufferzoner i kanten af marker, hvorfra der i dag foregår udvaskning til overdrev, heder, moser, skove og enge. Ikke bare helt nede ved selve vandløbet, men oppe i kanten af marken, hvor ådalen, kystskrænten eller strandengen begynder.
• Genskabe det naturlige vandkredsløb i eksisterende naturområder ved at sløjfe dræn og grøfter og beskytte eksisterende natur mod vandindvinding...."

Knut Eirik kommenterte teksten slik: Interessant tekst! Kjenner dere kunstneren Christos prosjekt der han la rød duk rundt hver av øyene i et arkippelago utenfor Florida: Kan jeg oppfatte deres strategi dithen at dere lanserer en beskyttelsesone rundt den eksiserende natur dere vil forsterke? Nærmest som et naturarkipelago i et jordbrukshav, og at dette er en slags hovedstrategi?

Les hele kronikken her: Politiken.dk!