Thursday, July 2, 2009

Red den intakte natur før alt andet // Link // Kronik - Politiken

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Afd. for Vildtbilogi og Biodiversitet, Aarhus Universitet og Hans Henrik Bruun, docent ved Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet har skrevet en viktig og innsiktsfull tekst om sårbarhet og naturforvaltning. Her kommer noen utdrag fra kronikken:

"....Omsat til naturforvalterens sprog lyder brandmandens lov således: Først må man redde den natur, som endnu ikke er ødelagt. Dernæst gælder det om at fjerne de negative påvirkninger fra den øvrige natur, som er under ødelæggelse. Når tilstanden i den bestående natur er gunstig, kan det give mening at etablere ny natur.Desværre har denne enkle lov aldrig vundet indpas blandt beslutningstagere højere oppe i systemet. Om det skyldes at beslutningstagerne ikke kan overskue den vilde naturs kompleksitet, eller ganske enkelt foretrækker at klippe snore ved indvielser af ny natur, kan være svært at afgøre. Men det er et spørgsmål værd, om de begrænsede midler, der afsættes til naturformål, bruges omkostningseffektivt, når brandmandens lov vendes på hovedet....
....Næringsstofferne forvilder sig ud i naturen fra landbrug og afbrænding af fossile brændstoffer. Kvælstof kommer via luften, og kvælstof og fosfor transporteres også ud i naturen med drænvandet fra de dyrkede marker. Det er velkendt, at næringsstofferne slukker lyset og skaber iltsvind i søer, fjorde og lavvandede havområder, men næringsstofferne ødelægger også levestederne på land.
Effekten kan synes knap så dramatisk på land. Her ligger fuglene ikke med bugen i vejret og gisper efter luft, men tabet af nøjsomhedsplanter, sommerfugle, vilde bier, rensdyrlaver og svampe er ikke desto mindre voldsomt. De vilde dyr, planter og svampe har aldrig tidligere i evolutionens lange historie været udsat for et lignende tæppebombardement med næringsstoffer....
....Vi vil vove den påstand, at det frem for at etablere ny natur på dyrkede marker og gødskede enge vil være langt mere omkostningseffektivt at:
• Udvide arealet med urørt skov i Danmark ved at standse den forstlige drift i eksisterende skove.
• Sikre græsning af eksisterende naturområder i Danmark, som i dag henligger uden græsning, både skove og lysåbne naturtyper.
Beskytte eksisterende naturområder mod næringsforurening ved at udlægge dyrknings- og gødningsfrie bufferzoner i kanten af marker, hvorfra der i dag foregår udvaskning til overdrev, heder, moser, skove og enge. Ikke bare helt nede ved selve vandløbet, men oppe i kanten af marken, hvor ådalen, kystskrænten eller strandengen begynder.
• Genskabe det naturlige vandkredsløb i eksisterende naturområder ved at sløjfe dræn og grøfter og beskytte eksisterende natur mod vandindvinding...."

Knut Eirik kommenterte teksten slik: Interessant tekst! Kjenner dere kunstneren Christos prosjekt der han la rød duk rundt hver av øyene i et arkippelago utenfor Florida: Kan jeg oppfatte deres strategi dithen at dere lanserer en beskyttelsesone rundt den eksiserende natur dere vil forsterke? Nærmest som et naturarkipelago i et jordbrukshav, og at dette er en slags hovedstrategi?

Les hele kronikken her: Politiken.dk!

No comments:

Post a Comment