Monday, May 25, 2009

NATURBASE // link // The Map CollectionNaturbase er et kartbasert innsyn som viser data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert. Dataene er samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN.
Du får opp et kart over Norge og Svalbard når du starter Naturbase.
Her har jeg zoomet meg inn til Sortlandssundet og Sigerfjorden hvor skal feriere et par uker i sommer.

Naturbase er et supert verktøy og inneholder data om :
Områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturvernloven, Svalbardloven, Svalbardmiljøloven og viltloven // Naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen. // Arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting. // Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier. // Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem. // Motorferdselsreguleringer, reinsjaktområder, ilandstigningsplasser m.m. på Svalbard.

I Sverige finnes en naturkartbase organisert av lansstyrelsene, for Skåne heter den Naturguiden med viewer.
Den tilsvarende naturkartbasen for Danmark er: Miljøportalen med arealinfo.

No comments:

Post a Comment